I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem folie-sklep.pl prowadzony jest przez:

MAPAWO Sp. z o.o.

ul. Bursztynowa 15
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 7711548150
REGON: 100849755

Kontakt: kontakt@folie-sklep.pl | TEL: 503 657 640
Zakup w sklepie internetowym folie-sklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Firma prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

3. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

 

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Dokonywanie zakupów oferowanych w serwisie nie wymaga rejestracji, w celu zakupu bez rejestracji konieczny jest kontakt mailowy: kontakt@folie-sklep.pl.

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówień określony jest w formularzu zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MAPAWO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, koszty zostaną zwrócone.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym folie-sklep.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

9. Firma MAPAWO Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

10. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 

IV. PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Serwis akceptuje płatności poprzez przelew bankowy oraz płatności online, które realizowane są przy pomocy transferuj.pl.

2. O realizacji zamówienia kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

3. Poprzez akceptację regulaminu konsument automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.

 

V. DOSTAWA
1. Dostawy na terenie Polski realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej i firmy kurierskiej.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. II. Przerwy techniczne

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. II. Postanowienia końcowe

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

9. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-01-01

 

VII. PRAWO KOSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@folie-sklep.pl  Przesyłkę należy nadać na adres firmy Sprzedawcy.

2. Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

* o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Reasumując:
Zgodnie z opisem otrzymujecie Państwo możliwość zakupu dowolnej ilości metrów bieżących folii odcinanej z rolek zgodnego z indywidualnymi preferencjami/zapotrzebowaniu klienta. W przypadku hipotetycznego zwrotu towaru nie istnieje możliwość dalszej odsprzedaży innemu klientowi materiału o identycznych parametrach (dot. rodzaju i ilości).
W takiej sytuacji, prawo odstąpienia od umowy – nie przysługuje.

VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres: ul. Bursztynowa 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@folie-sklep.pl;
3.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
3.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Bursztynowa 15, 97-300 Piotrków Trybunalski. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
3.6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Szybki Formularz

*Imię

E-mail

*Telefon

Wiadomość

Callback Request WordPress